Posts Tagged ‘gzyms’

26
Paź

Fryz

   Posted by: Konserwator    in Słownik

fryz

l) pozioma część belkowania w porządkach klas. zawarta między architrawem a gzymsem; w porządku doryckim składa się z tryglifów i metop, w innych porządkach jest gładka lub zdobiona motywami ornament. albo figur.;

2) poziomy pas dekor., stosowany w architekturze (f. płaskorzeźb., ceram., malowane) i w innych sztukach (malarstwo, grafika, rzemiosło artyst.). Dekoracja f. zmieniała się zależnie od epok stylowych; w romanizmie przeważały motywy geom. (f. arkadkowy, ząbkowy), w gotyku – motywy rośl. i figur., w renesansie – motywy ant. F. służyły do podziału i zdobienia zarówno elewacji zewn., jak i wewn. budowli, a również do dekoracji poszczególnych elementów arch., kompozycji mal., graf., sprzętów, mebli, naczyń itp. (franc. frise, z hiszp. friso, od frisar ‚wyżłabiać’)

Tags: , ,

25
Paź

Gzyms

   Posted by: Konserwator    in Słownik

gzyms

– korona, krajnik, ucios, plata, arch. element w formie poziomego (zwykle profilowanego) występującego przed lico muru pasa pojedynczego lub złożonego, o krawędziach przebiegających w płaszczyźnie równoległej do ściany; wykonywany z kamienia, cegły, terakoty, drewna, metalu, tynku na podłożu ceglanym, drewn. lub żelaznym, wreszcie z betonu lub żelbetu. G. może pełnić funkcje praktyczne (ochrona ściany przed ściekającą wodą opadową), jak i dekor. G. dzieli się na zewn. i wewn.; g. zewn. dzielą się na: główne (koronujące, wieńczące) – zwieńczające ścianę budowli; cokołowe – wieńczące cokół budynku; międzypiętrowe (kordonowe, działowe)- dzielące płaszczyznę ściany; nadokienne, naddrzwiowe, podokienne – ochraniające lub dekorujące otwory okienne i drzwiowe. G. występowały w różnych formach od starożytności; najbardziej rozwiniętą uzyskały w sztuce gr.; średniowiecze wprowadziło formy proste g. o małych silnie podciętych uskokach; renesans przejął formy klas., a manieryzm i barok kształtował g. bardzo bogato, tworząc g. przerywane, wyłamywane (gierowane) itp. (niem. Gesims)

Tags: